Navigation

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Navigationsunterstützung in röhrenförmigen Strukturen

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Navigationsunterstützung in röhrenförmigen Strukturen

(Third Party Funds Single)

Overall project:
Project leader:
Project members:
Start date: June 1, 2016
End date: May 31, 2019
Acronym: Navigationsunterstützung
Funding source: Siemens AG
URL:

Abstract

Publications